Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Thiên Văn Vũ Trụ”

Stephen Hawking đã sai?

Thomas Hertog, nhà vũ trụ học làm việc cùng Hawking trong 15 năm, kể lại rằng Hawking có những nghi ngờ về cuốn sách vật…